Promovojmë dhe avancojmë rolin e burimeve njerëzore në Kosovë.

Regjistrohuni

Misioni dhe Visioni ynë


Misioni

Promovimi i praktikave dhe vlerave bashkëkohore të Burimeve Njerëzore.

Visioni

Rritja e cilësisë së fuqisë punëtore duke integruar aftësitë ndërpersonale në arsim.

8 Qëllimet e tona


Avokimi për çështjet specifike të burimeve njerëzore.

Sigurimi i kualitetit të shërbimeve në fushën e burimeve njerëzore me anë të cerfitikimit të profesionistëve të fushës.

Ngritje e vetëdijës dhe krijim i kulturës organizative tek palët e ndryshme të interesit për rolin strategjik të burimeve njerëzore.

Fuqizim i aplikimit të ligjit të punës dhe ligjeve tjera përkatëse që ndërlidhen me burimet njerëzore.

Promovimi i burimeve njerëzore të Kosovës në organizatat ndërkombëtare.

Monitorim i punës së profesionistëve të burimeve njerëzore.

Standardizimi i klasifikimit të kuadrove/profesioneve.

Krijimi i platformës për nivelin dhe drejtimin e shkollimit të të rinjëve në Kosovë.

Na kontaktoni